วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม spss

1.เปิดโปรแกรม spss
2.ดูมุมซ้ายมือจะมีหน้ากระดาษ 2 หน้า หน้า1 data view หน้า2 variable view
3.ให้กดหน้า2 variable view
4.กำหนดค่าในหน้า variable view
-ช่อง name พิมพ์ เพศ a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 เรียงจากบนลงล่าง
โดย a แทนแบบประเมินช่องที่1 b แทนแบบประเมินช่องที่2 c แทนแบบประเมินช่องที่3 d แทนแบบประเมินด้านที่4
- ช่อง width พิมพ์ตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
- ช่อง deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ
- ช่อง value ใส่ค่าโดยการคลิกขวา แถวเพศ ในช่อง value พิมพ์1 ชาย พิมพ์2 หญิง
ส่วนแถว a1 a2.......d3 ในช่อง value ใส่ 1 -น้อยที่สุด 2 - น้อย 3 - ปานกลาง 4 - มาก 5 - มากที่สุด
5.หลังจากนั้นกลัมาควิกหน้า1 data view ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable view
-เพศ a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 จะมาปรากฎบนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view โดยกรอกข้อมูล คนที่ 2 3 4 จนครบ 20 คน โดยช่องเพศ หากผู้ประเมินเป็นชาย พิมพ์ 1
เพศหญิง พิมพ์ 2
ช่อง a1 หากผู้ประเมินตอบคำถามอยู่ในระดับปานกลาง ให้พิมพ์เลข 3
ช่อง a2 หากผู้ประเมินตอบคำถาม อยู่ในระดับมาก พิมพ์เลข 4 จนถึง d3 ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด
7.การวิเคราะห์ข้อมูล
กดที่ transform เลือก compute variable พิมพ์หัวข้อ ta ใน farget variable
เลือก sum ใน function แล้วพิมพ์ sum (a1 a2 a3 a4 ) ควิก ok
กดที่ transform เลือก compute variable พิมพ์หัวข้อ ta tb tc td ใน target variable
เลือก sum ใน function ควิก function แล้วพิมพ์ sum c1 c2 c3 c4 ควิก ok
เลือก sum ใน function ควิก function แล้วพิมพ์ sum d1 d2 d3 ควิก ok
กดที่ analyze เลือก descriptive statistic เลือกหัวข้อ เพศ a1 a2.......d3 แล้วควิก ok
แสดงประมวลผล
8.ค่าร้อยละใช้กับ เพศ ตำแหน่ง เงินเดือน ฯลฯ
9.ค่าเฉลี่ยใช้กับข้อคิดเห็นแต่ละข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมโรงเรียนบ้านแพรกกลาง

กิจกรรมโรงเรียนบ้านแพรกกลาง on PhotoPeach